Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 08 2017

fridays-karma

Ludzie sypiają ze sobą, nic ekscytującego. Zdjąć przed kimś ubrania i położyć się na kimś, pod kimś lub obok kogoś to żaden wyczyn, żadna przygoda. Przygoda następuje później, jeśli zdejmiesz przed kimś skórę i mięśnie i ktoś zobaczy twój słaby punkt, żarzącą się w środku małą lampkę, latareczkę na wysokości splotu słonecznego, kryptonit, weźmie go w palce, ostrożnie, jak perłę, i zrobi z nim coś głupiego, włoży do ust, połknie, podrzuci do góry, zgubi. I potem, dużo później zostaniesz sam, z dziurą jak po kuli, i możesz wlać w tą dziurę dużo, bardzo dużo mnóstwo cudzych ciał, substancji i głosów, ale nie wypełnisz, nie zamkniesz, nie zabetonujesz, nie ma chuja.

— Jakub Żulczyk
Reposted frommartynkowa martynkowa viacannellle cannellle

August 06 2017

fridays-karma
fridays-karma
fridays-karma
Reposted fromcatdog2 catdog2 viakatkad katkad
fridays-karma
4070 a30c 390
Reposted fromstarwars starwars viarani rani
fridays-karma
4978 1788 390
Reposted fromidjet idjet viarani rani
fridays-karma
fridays-karma
1743 fdb9 390
Reposted fromkaiee kaiee viamole-w-filizance mole-w-filizance

August 03 2017

6268 4eed 390

Everybody needs winking Neil Patrick Harris on their blog. 

fridays-karma
7422 a610 390
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viabanshe banshe
fridays-karma
0865 ae26 390
Reposted fromscorpix scorpix viavogel vogel
fridays-karma
fridays-karma
fridays-karma
0719 8bd6 390
Reposted fromscorpix scorpix viaNoCinderella NoCinderella

August 02 2017

fridays-karma
8121 0536 390
Reposted fromcuttysark cuttysark viagreywolf greywolf
fridays-karma
fridays-karma
0832 77df 390
Reposted fromscorpix scorpix vianiskowo niskowo
6223 8acc 390
Reposted fromantiprodukt antiprodukt viakrimson krimson
fridays-karma
4924 2908 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl