Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 08 2019

fridays-karma
7354 9adb 390
fridays-karma
Temu kto Cię nie szuka, nie zależy na Tobie. Ten kto za Tobą nie tęskni, nie kocha Cię. Przeznaczenie decyduje o tym kto pojawia się w twoim życiu, ale Ty decydujesz kto w nim zostaje. Prawda boli tylko raz. Kłamstwo za każdym razem kiedy je wspominamy. Są trzy rzeczy, które przemijają i nie wracają: słowa, czas i szanse. Dlatego też ceń tego kto cię ceni i nie przywiązuj dużej wagi do tych, którzy traktują cię tylko jako jedną z opcji.
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaguerriera guerriera
fridays-karma
2145 3766 390
Reposted frommuha muha viajanuschytrus januschytrus
fridays-karma
fridays-karma
6434 0c0c 390
Reposted fromnyaako nyaako viaalicexxx alicexxx
fridays-karma
Wybierz faceta, który mówi Ci, żebyś na siebie uważała kiedy wieczorem wychodzisz z koleżankami na miasto...
Nie takiego który się na ciebie wkurwia, że wychodzisz. Mężczyzna ma dawać kobiecie bezpieczeństwo, a nie złotą klatkę.
— znalezione
fridays-karma
2566 dc14 390
Reposted fromteijakool teijakool vialevune levune
fridays-karma
fridays-karma
3635 91b8 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viamarciix marciix
fridays-karma
3830 0de4
Reposted fromteijakool teijakool viamarciix marciix
fridays-karma
4487 cf6e 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viahormeza hormeza
fridays-karma
5678 0991 390
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viakinufa kinufa
fridays-karma
fridays-karma
5617 5546 390
Reposted fromjottos jottos viacarmenluna carmenluna
fridays-karma
5599 5c91 390
Reposted frombearded bearded viacocciuella cocciuella
fridays-karma
5588 1991
Yeah ... there ... thx ...
Reposted frombearded bearded viacocciuella cocciuella
fridays-karma
5798 cbec 390
Reposted fromfungi fungi viacocciuella cocciuella
fridays-karma
Reposted fromDennkost Dennkost viagaf gaf
fridays-karma
- Dlaczego zacząłeś czytać książki? - spytał mnie nagle i uważam, że było to najciekawsze pytanie, jakie mi ktoś zadał w życiu. 
- Bo wydawało mi się, że one są mądrzejsze od ludzi, których wtedy znałem.
Reposted fromchocoway chocoway viacannellle cannellle
1658 e74a 390
Reposted frombezpodtekstow bezpodtekstow viacannellle cannellle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl