Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 05 2020

fridays-karma


Jurassican!
Reposted fromthepunnery thepunnery
fridays-karma
9374 e15d 390
Reposted fromKrebs Krebs
2488 36d7 390
Reposted fromacasualtyofsociety acasualtyofsociety
fridays-karma
fridays-karma
fridays-karma
6037 5703 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
fridays-karma
2356 383b 390
Reposted fromradowan radowan
fridays-karma
3229 c55e 390
Earliest known drawings of Wile E. Coyote and the Road Runner by Chuck Jones, circa 1945.
Reposted fromdrawings drawings
fridays-karma
Zasnęliśmy w jednym świecie i obudziliśmy się w innym. Nagle Disneyowi brakuje magii, Paryż nie jest już romantyczny, Nowy Jork już nie ujmuje, chiński mur nie jest już fortecą, a Mekka jest pusta. Uściski i pocałunki nagle stały się bronią, a nie odwiedzanie rodziców i przyjaciół stało się aktem miłości. Nagle zdajesz sobie sprawę, że władza, uroda i pieniądze są bezwartościowe i nie możesz za nie zdobyć tlenu, o który walczysz. Świat kontynuuje życie i jest piękny. To tylko ludzi umieszczono w klatkach. Myślę, że świat wysyła nam wiadomość: „Nie jesteś potrzebny. Powietrze, ziemia, woda i niebo bez ciebie są w porządku. Kiedy wrócicie pamiętajcie, że jesteście moimi gośćmi, a nie moimi panami.”
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs
fridays-karma
6839 d347 390
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs
fridays-karma
Reposted fromjohn-d john-d
fridays-karma
fridays-karma
2541 39bd 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
fridays-karma
6220 a718 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
fridays-karma
fridays-karma
Boże. Wszystko bym oddał, by móc przeżyć ponownie to lato.
— Jay Asher
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatbtf tbtf
fridays-karma
3671 7e7f 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
fridays-karma
3667 76bd 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
fridays-karma
Reposted fromshakeme shakeme viarudosci rudosci
fridays-karma
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl